این انجمن با گذشت ۳ سال از تأسیس وارد چهارمین سال فعالیت تشکلی شده و دستاوردهای انجمن در این سه سال منجر به پدید آمدن یک تشکل اقتصادی مرجع در یک صنعت واسطه گری مالی مجاز شده است. انجمن ملی لیزینگ ایران با نفوذ صددر صدی خود در شرکت‌های رسمی لیزینگ کشور، توانسته است به جایگاه تشکل مرجع دست یابد.

همچنین اعضا هیات مدیره این انجمن، اعضای علی البدل و بازرس اصلی با رای اعضا انتخاب شدند که اسامی به شرح زیر است:

محسن معلمیان – مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد
علی زارعی – رییس هیات مدیره لیزینگ ایران
بهزاد قنبری – مدیرعامل واسپاری ملت 
علیرضا اسدپور – مدیرعامل لیزینگ صنعت معدن
مجید باقری – مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا
حمید سلیمی – مدیرعامل لیزینک  انصار
مجید پرتوی – مدیرعامل پارس لیزینگ

اعضای علی البدل: 

حسین اشکوه – مدیرعامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
وحید زنجانپور – مدیرعامل لیزینگ و رفاه فرهنگیان

 

بازرس اصلی:

رضا محمدی نویسی – مدیرعامل فراز اندیشان توسعه و صنعت

بازرس علی البدل:

محمد زمان محمدی – معاونت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین