پرشنامه اعتباری متقاضیان حقوقی لیزینگ

مرحله 1 از 3 - 1. مشخصات کلی متقاضی:

33%
  • 2. مشخصات سهامداران فعلي شركت ( طبق آخرين آگهي تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي)

  • رديفنام ونام خانوادگي/ نام شرکتتعداد سهاممبلغ اسمي ( به ريال)درصد سهام 
    افزودن یک ردیف جدید
  • بدینوسیله صحت اطلاعات مندرج در این صفحه و ظهر آن را گواهی و تعهد می‏نماید، چنانچه خلاف اطلاعات درج شده اثبات گردد، هرگونه خسارت وارده از این حیث به شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه و اشخاص ثالث را جبران نماید.

  • مهر رسمی شرکت و امضای مجاز