تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی مشتریان حقوقی

  • با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 مجلس شورای اسلامی ( مندرجات ذیل) و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم / می شود، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می نمایم / مینماید، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشدو بعلاوه متعهد وملتزم می شوم / می شود، هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه ارائه نمایم / نماید. موادی از قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 ماده 2 : جرم پولشویی عبارت از: الف: تحصیل، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب: تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد. ج:اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. ماده 9 : مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

  • نام و نام خانوادگی امضا مجاز

  • تاریخ،، مهر رسمی شرکت

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .