فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه پولشویی مشتریان حقيقی

  • با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب العمل هاي اجرايي آن، بدين وسيله متعهد و ملتزم مي شوم / مي شود، ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامي كه منجر به پولشويي گردد خودداري نموده و همچنين به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانكي و ابزارهاي بانكداري الكترونيكي خود را ندهم / ندهد و همچنين اعلام مي نمايم / مينمايد، اطﻼعات ارائه شده براساس آخرين تغييرات مي باشدو بعلاوه متعهد وملتزم مي شوم / مي شود، هرگونه تغيير در كد و نشاني پستي/ثبتي و ساير تغييرات را در كوتاه ترين زمان ممكن به مراجع قانوني ذيربط )ثبت احوال و يا اسناد و امﻼك( اطﻼع داده و مستندات تغييرات را به شركت واسپاري فراز انديشان صنعت و توسعه ارائه نمايم / نمايد. ١٣٨٦/١١/٠٢موادي از قانون مبارزه با پولشويي مصوب : جرم پولشويي عبارت از:٢ماده الف: تحصيل، تملك ، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ب: تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشاء غير قانوني آن علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحويكه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب جرم نگردد. ج:اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال ، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد. : مرتكبين جرم پولشويي عﻼوه بر استرداد در آمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ٩ماده )و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن ( به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب در آمد عومي نزد بانك مركزي جمهوري اسﻼمي ايران واريز گردد.

  • نام و نام خانوادگي تاريخ، امضا و اثر انگشت / مهر شركت
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .