متقاضی محترم، جهت تشکیل پرونده لازم است مدارک زیر را تهیه و در اختیار شرکت واسپاری قرار دهید:

1. درخواست تسهیلات به صورت کتبی خطاب به شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه با امضاء و اثر انگشت
2. کپی برابر اصل شناسنامه از تمام صفحات
3. کپی برابر اصل پشت و رو از کارت ملی
4. پرینت گردش حداقل 3 ماه اخیر حساب جاری فعال ممهور به مهر بانک
5. کپی برابر اصل سند ملکی محل سکونت یا اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری
6. کپی برابر اصل سند ملکی محل کار یا اجاره نامه معتبردارای کد رهگیری (متقاضی دارای شغل آزاد)
7. ارائه اصل یکی از آخرین قبوض آب یا برق یا تلفن 3 ماه اخیر که دارای کد پستی و آدرس مطابق مستندات ارایه شده بابت محل سکونت و کار ( متقاضی)
8. کپی برابر اصل مجوز فعاليت معتبر (جواز كسب، جواز مطب و …..)
– ارائه جواز کسب به همراه تاییدیه اتحادیه مبنی بر فعالیت واحد صنفی
9. کپی برابر اصل آخرین قرارداد شغلی یا حکم کارگزینی استخدامی (متقاضی کارمند)
10. کپی برابر اصل آخرین فیش حقوقی ممهور به مهر شرکت مربوطه (متقاضی کارمند)
11. نامه كسر از حقوق خطاب به شرکت واسپاری فصت به امضاء مديريت عامل و ممهور به مهر شرکت(متقاضی کارمند)
12. فاكتور خريد تجهيزات مورد تقاضا به نام مشتری و به تاریخ روز (درمقطع انعقاد قرارداد)
13. گواهي صحت امضاء از دفاتر اسناد رسمی
• در صورت معرفي ضامن،براي هر يك از ضامنين مدارك ذيل ارائه گردد:
1. کپی برابر اصل شناسنامه ، كارت ملي و كارت نظام وظيفه .
2. پرینت گردش حداقل 6 ماهه اخیر حساب جاری فعال ممهمور به مهر بانک
3. کپی برابر اصل سند يا اجاره نامه محل سكونت به انضمام فيش آب و برق و تلفن 3 ماه اخیر که دارای کد پستی و آدرس مطابق با مستندات ارائه شده با شد
4. مستندات شغلي ضامن
4-1- کپی برابر اصل حكم كارگزيني يا قرارداد كاري جاري معتبر(ضامن كارمند)
4-2- آخرين فيش حقوقي (ضامن كارمند)
4-3- نامه كسر از حقوق خطاب به شرکت واسپاری فصت به امضاء مديريت عامل و ممهور به مهر شرکت (ضامن كارمند)
4-4- کپی برابر اصل مجوز فعاليت(ضامن غير كارمند)
5-4-گواهي صحت امضاء از دفاتر اسناد رسمی
• در صورت ارائه وثيقه ملكي بعنوان تضمين مدارك ذيل ارائه گردد:
1. ارائه وثيقه ملكي ششدانگ، سهل البيع شهري، بلامعارض و داراي پايان كار كه تماميت آن قابليت توثيق را داشته باشد .
2. کپی برابر با اصل تمامی صفحات سند مورد وثیقه-پايان كار ملك معرفي شده- صورتمجلس تفكيكي ساختمان
3. کپی برابر با اصل كارت ملي ، كارت نظام وظيفه صاحبان ملك .
توضیح: اصل مدارك پس از تطبيق با كپي هاي ارائه شده مسترد خواهد شد و در صورت تإييد كپي آنها توسط مراجع رسمي، ارائه اصل آنها ضرورت ندارد.

متقاضی باید این مدارک را از شرکت واسپاری دریافت و تکمیل نماید:
1. فرم رضایتنامه اعتبارسنجی
2. فرم پرسشنامه اعتباری اشخاص حقیقی
3. فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

  •  نکات مهم:
    – تمام کپی‏ ها به صورت یک رو و برروی برگه A4 ارایه شود.