معرفی و تاریخچه:

شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه در تاریخ …/…/….. با سرمایه اولیه 100,000,000,000ریال به شماره ثبت ………… توسط اشخاص حقیقی به ثبت رسید.