خدمات شرکت شامل چه چیزهایی میشوند؟ 
خدمات شرکت در راستاي حوزه فعالیت شرکت جهت تامین مالی مشتریان در خصوص کالاهاي بادوام میباشد .
پروسه اقدام:
١. ارایه تقاضاي رسمی(کتبی) مشتري
٢. تشکیل پرونده اعتباري و ارایه مدارك مورد نیاز
٣. اعلام تصویب تسهیلات
٤. انعقاد و اعطاي تسهیلات
که به تشریح در وبسایت شرکت قابل مشاهده میباشد.