• رضايت‌نامه مشتري در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دريافت گزارش وي از سامانه‌های اعتبارسنجی
  • مشخصات متقاضي
  • اينجانب دارنده‌ی امضای مجاز از (شرکت/موسسه/سازمان) ........................................................... بدينوسيله اعلام مي‌دارم که کليه اطلاعات ارايه شده واقعي، کامل و صحيح مي‌باشد و اطلاع دارم که ممکن است از آن در جهت تعيين اهليت اعتباري و اعتبارسنجي (شرکت/موسسه/سازمان)استفاده شود. به همين منظور به شرکت واسپاری فراز انديشان صنعت و توسعه اجازه مي‌دهم تا: - اطلاعات (شرکت/موسسه/سازمان) را که قبلاً توسط سامانه‌هاي اعتبار سنجي مورد تاييد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از منابع مجاز گردآوري شده و یا به صورت مستمر از آن سامانه‌ها درخواست و دريافت نموده، جهت اعتبارسنجي (شرکت/موسسه/سازمان)استفاده کند. - اطلاعات (شرکت/موسسه/سازمان) را بصورت مستمر به سامانه‌های اعتبارسنجي ارسال نمايد، تا از اين طريق زمينه لازم جهت اعطاي تسهيلات را فراهم نموده، از کامل‌بودن اطلاعات اطمينان حاصل نمايد و جامعيت سيستم اعطاي تسهيلات را حفظ کند. - همچنين اجازه توزيع و پردازش اطلاعات (شرکت/موسسه/سازمان) را به سامانه‌هاي اعتبار سنجي مورد تاييد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران داده و حق هرگونه دادخواهي، اعلام دعوي و مطالبه خسارت و صدمه ناشي از استفاده و پردازش را در اطلاعات سامانه اعتبارسنجي شرکت به استفاده‌کنندگان مجاز از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را از (شرکت/موسسه/سازمان)سلب مي‌نمايم.

    امضاي و اثر انگشت متقاضي/مهر شرکت: تلفن تماس:
  • بدينوسيله گواهي مي‌شود که امضاء متقاضي با گواهی صحت امضاء ارائه شده و ديگر مدارک هويتي ايشان مطابقت دارد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .